Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu schemert het ons niet meer.

Er zou een uitvoerig betoog noodig zijn, om de onderscheidene veronderstellingen, die aan deze redeneering ten grondslag liggen, naar eisch te onderzoeken.

Dit gaat vanzelf niet aan.

Weinigen zouden in dit peuterwerk belangstellen, indien een beoordeelaar er al opgewektheid toe had en er al tijd voor kon vinden.

Een voorbeeld.

Is „Protestantsch" een naam die zich in den hierbedoelden zin alleen tegen de Hierarchie keert ? Heeft het Protestantisme bijv. niets met de pretentie van 's Pausen opperhoofdigheid, met de leer der onfeilbaarheid, met die der Kerk in verband met de uitlegging der Schrift enz. enz. te maken ?

Staat de niet Roomsche Christenheid, behoudens de door den schrijver aangewezen uitzondering, principieel tegenover Rome f

Er zijn immers twintig en meer verschijnselen te noemen, waaruit wel ter dege blijkt, dat de tegenstelling, die hierdoor wordt aangeduid, wel terdege is verzwakt; het artikel, waaruit wij nu een en ander aanhalen, de geheele opvatting van Dr. Kuyper bewijst het.

En hoe staat het met de eigenaardige beperking in de laatste alinea van het betoog in de Standaardf

Het is eenvoudig onwaar, dat de tegenstelling zich in het vraagstuk van de vrijheid van conscientie samentrekt. Art XXIX van de Ned. Conf. leert ons iets anders.

Hieruit ziet men al zeer duidelijk, hoe noodzakelijk het in de Heraut ingesteld theologisch onderzoek is.

Het Standaard-betoog is op de volgende wijze te verklaren.

Men wenscht over eenige zetels in de volksvertegenwoordiging, nog liever ook in de regeering, te beschikken, en meent dat dit in het belang van de Christelijke school en de Christelijke Kerk zal zijn.

Maar zal hier iets van komen dan moet het bij de

Sluiten