Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben hier te doen met een stelsel dat zijn opkomst aan een logische fout dankt t. w. aan het vaststellen van de conclusie in den vorm van eene schijnbaar onschuldige begripsbepaling.

Welke begripsbepaling ?

In N° li55 van de Heraut vindt men eene omschrijving van het begrip »Kerk".

De merkteekenen van deze Kerk zijn hier evenwel, niet aan de Schrift, maar aan de abnormale werkelijkheid ontleend.

Dr. Kuyper bedoelt de Kerk niet zooals zij naar Gods Woord moet zijn, maar zooals zij zich thans voordoet. Men hoore:

»Op het terrein van den Staat openbaart zich een verschijnsel, dat zich onder den naam van Kerk aandient, en Kerk door het volk in de volkstaal genoemd wordt.''

»Of men zulk een Kerk, een genootschap, een vereeniging, een maatschappij, of wat dan ook wil noemen, is ons daarbij ten deze onverschillig. Niet alsof wij dit op zichzelf voor de ware en bijzondere beteekenis van het begrip Kerk onverschillig zouden achten, maar in het onderhavig betoog doet dit niets ter zake voor de verhouding wat den Staat aangaat."

Aldus Dr. Kuyper.

Hij heeft dus het oog op de Kerk niet in haar eigenlijk wezen, maar in haar tijdelijken verschijningsvorm.

»De Kerk niet als Organisme, maar als Instituut."

»Onder de Kerk als Instituut verstaan wij een kring van in hetzelfde verband levende personen, die dit verband doen uitkomen in eene geschreven Belijdenis en in eene bepaalde kerkenorde."

Het spreekt van zelf dat hij deze Kerk niet in het Oude Testament vindt.

Niet in het tijdvak der aartsvaders, omdat er geen Belijdenis werd afgelegd, geen lidmaatschap en geen kerkelijk ambt was.

Niet in het Mozaïsch en na-Mozaïsch tijdvak, omdat

Sluiten