Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods dienaresse, onafhankelijk zou maken van 's Heeren geopenbaarden wil! Men houde dit voor gezegd.

Wij zouden dus nu kunnen volstaan met de medeling, dat wij het in deze volmaakt met Dr. Kuyper eens zijn, indien hij niet iets te veel had bewezen.

„Lene niet al te oppervlakkige kennis van wat we op allerlei manier publiceerden had ons voor zulk eene betichting moeten vrijwaren."

Aldus Dr. Kuyper. Hij zegt hiermede niet alleen hoe hij thans denkt over den plicht der Overheid om naar Gods wil te handelen, maar ook dat hij die zelfde overtuiging steeds was toegedaan. »Zij die hem eene andere opvatting toeschreven vonden in tamelijk breeder kring bij hen, die ons niet lazen gehoor en geloof."

Hiermede blijkt dus

ie dat het door den schrijver gewraakt gevoelen niet mag worden gerangschikt onder de meeningen die men ten gevolge van „een enkele voor twintig jaren en meer door hem gebezigde, maar minder gelukkig gekozene uitdrukking" niet zonder eenigen schijn van recht, uit het door hem geschrevene heeft afgeleid.

2e dat alles wat in de geschriften van Dr. Kuyper voor dit gevoelen pleit of op dezelfde lijn ligt niet

van den leider der Antirevolutionaire afkomstig is, maar door een ons onbekend interpolator is aangebracht, die wij aan de hand van de geleerden die de moderne Schriftcritiek beoefenen door een letter zullen aanduiden, en wél, de letter L staande voor Liberaal of Libertijn. Deze L heeft dan o. m. in »Ons Program" het volgende geschreven.

»Ze grondt dit beweren niet op de geopenbaarde, maar op de natuurlijke Godskennis (de theologie n a t u r a 1 i s) die is op te maken uit wat van God gezien wordt in de Schepping ; vooral in den mensch, niet het minst ook in het volksorganisme zelf."

»Hierbij betreedt ze met bewustheid het spoor onzer

Sluiten