Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christelijke beginselen, tegen die voorschriften bezwaar hebben (vaccinatie).

XVI. Het zwaard der gerechtigheid.

Dat zij optrede als wreekster, tot straf dergenen die kwaad doen, en zich bijgevolg heeft te wachten voor beginselen in de strafwetten of in de rechtspraak, die met het hier uitgesproken beginsel in strijd zijn, zooals bv. het beginsel: dat de straffen uitsluitend dienen om te beschermen en te verbeteren, of de meening dat redelijke, zedelijke, vrijwerkende wezens, onder den invloed van bepaalde driften, of van zekere invloeden, die in de macht des menschen staan (o. a. misdaden in dronkenschap bedreven, of aan erfelijke strafbare neigingen, als kleptomanie etc. te wijten) ontoerekenbaar zijn.

XVII. Het Lager en Hooger Onderwijs.

Dat de roeping der Overheid ten aanzien van het onderwijs niet valt af te leiden uit het Staatsbelang, met name niet uit het feit, dat zij bekwame ambtenaren en wel onderwezen burgers noodig heeft, ook niet uit het Nationaal belang, d. i. dit eene voorstelling van hare functiën, waarbij alle hoogere gemeenschappelijke belangen, als Kunst, Wetenschap, Onderwijs, Godsdienst, tot haar domein zouden worden gemaakt, maar uit het beginsel, dat zij de burgers in zake de wetenschap, de kunst, den godsdienst, de Kerk, — en inzake het onderwijs, de ouders in staat moet stellen hunne plichten te vervullen, waarbij in het geval van het onderwijs de roeping komt, om voor de rechten der onmondige kinderen tegenover de ouders op te komen.

Hieruit vloeit voort:

a. dat zij zorg heeft te dragen voor voldoend Lager Onderwijs overal in den lande te geven.

b. dat zij de oprichting en instandhouding van scholen zooveel mogelijk aan particulieren heeft over te laten, en bijgevolg dit particulier initiatief heeftte steunen.

c. dat, waar het initiatief niet genomen wordt, scholen door haar worden opgericht onder schoolbesturen uit de ouders gekozen.

Sluiten