Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanhef „Hij, (Jod geeft zich te kennen". Dit geldt dus niet van de wereld, de natuur, de tweede oorzaken.

Er is eene aangeboren natuurlijke kennisse Gods die vermeerderd en uitgebreid wordt door de beschouwing der natuur. Maar daarom behoort het onderscheid tusschen de dikhuiden en de weekdieren en de wetenschap hoe men de planten in soorten en familiën moet indeelen nog niet tot de kennisse Gods.

Dat de leerlooier allerlei moet weten dat de Schrift hem niet kan leeren, zal uitkomen, maar daarom is hetgeen hij van huiden, boombast en loog weet, nog niet Woord Gods te noemen !

In de derde plaats is de opvatting van Dr. Kuyper zoo bedenkelijk, omdat de wetenschap die zich met een beroep op de onvolkomenheid der Heilige Schrift van die Schrift heeft losgemaakt nu op naam van de natuurlijke Godskennis, invloed gaat uitoefenen op de Theologie.

Kr is eene volmaakte gelijkstelling bij Dr. Kuyper van het Woord Gods in de natuur en in de Schrift.

De Kerk, daarentegen, met hare dogmatiek, laat krachtens deze zelfde theorie haar invloed weer gelden op hen, die Dr. Kuyper niet bevoegd achtte tusschen de bestaande belijdenissen d. i. tusschen schijn en wezen, inhoud en vorm, waarheid en leugen te onderscheiden.

„Dit" t. w. wat in de laatste aanhaling betreffende de natuurlijke Godskennis gezegd is „sluit, evenwel, niet uit dat ook de Kerk van het licht der gemeene gratie partij trekt en dat de Overheid haar voordeel heeft te doen met het licht der bijzondere openbaring." i)

Aldus Dr. Kuyper.

Dit is fataal.

Indien de theorie deze was : hier zijn twee sferen die elkander niet raken en nooit zullen raken, omdat zij een eigen oorsprong, een eigen leven en doel hebben, zou men zich kunnen troosten met de gedachte: zij

1) De Heraut 1142.

Sluiten