Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht verstand van de thans door ons behandelde kwestie behoeft, en veel meer dan men over dit onderwerp verwacht.

Men vindt dan eene duidelijke aanwijzing van den oorsprong van het gezag, de bewijzen dat de Overheid Gods 'stedehouderesse is en dat haar gezag van boven daalt, niet van beneden opklimt, meer bepaald afdaalt van God als Schepper en niet van Christus als Middelaar ;

dat de Overheid bijgevolg haar ontstaan en bestaan niet aan de Kerk dankt;

dat het God behaagt ons door hare hand te regeeren; dat wij geroepen zijn te gehoorzamen niet uit vrees, maar om des gewetenswil;

dat deze gehoorzaamheid eene grens heeft in de plichten jegens God ;

dat Overheid en onderdaan, burger en burgers, ouders en kinderen enz. in die en die onderlinge betrekking tot elkander staan ;

dat de Overheid eene dwingende macht heeft; dat geene bepaalde regeeringsvorm is voorgeschreven; dat de Kerk de openbaring is van het lichaam van Christus in de wereld ; haar ontstaan en bestaan dus niet aan de Overheid dankt en in geen enkel opzicht van haar goedvinden afhankelijk mag worden gemaakt;

dat die Kerk geen zichtbaar Hoofd heeft of kan hebben ;

dat zij alles moet kunnen doen wat noodig is tot opbouw van het lichaam van Christus ;

dat de Overheid alleen eene uitwendige ordineerende macht over de Kerk bezit;

dat de openbare uitlegging van het Woord aan de Kerk is toevertrouwd ;

dat de natiën volksgewijze tot Christus worden

gebracht;

dat de wetgeving en het regeeringsbeleid in overeenstemming moeten zijn met de natuur- en zedewet en met hetgeen God te dezer zake in zijn Woord heeft geopenbaard;

Sluiten