Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En het zal geschieden in dien tijd dat de wortel van Isaï tot een banier der volken zal opgericht staan; naar dien zullen de heidenen vragen, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn".

Het is een Zendingswoord als de profeet Jesaja, denkende aan den Verlosser, die te Sion komen zal, zijn volk in geestdriftige taal der Goddelijke bezieling toeroept: ') „waak op, word licht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, duisternis bedekt het aardrijk en donkerheid de volken; maar over u gaat de Heer op, en zijne heerlijkheid schijnt over u. En de volken zullen in uw licht wandelen, en de koningen in den glans die over u opgaat".

Wat ik daar van de profetie aanhaalde is slechts een enkele stem uit het groote koor, dat zich laat hooren. Gerust kunnen wij zeggen: de profetie des O. V. wordt beheerscht door de Zendingsgedachte: de aarde moet vol worden van de kennis des Heeren, het rijk moet den Heer worden toegebracht, de schade door de zonde aangericht, moet hersteld worden.

Ook Israëls zangers, die op hunne wijze profeten zijn, zingen ontelbare malen hun lied in dien toon.

2) „De aarde is des Heeren en wat er op is, de wereld en die er in wonen" zingt David en jubelend roept hij het uit: „maakt de poorten wijd en de deuren in de wereld hoog, opdat de koning der eer intrekke"! Is dat geen Zendingslied in den vollen zin des woords ?

') Jes. 60 : 1-3.

') Ps. 24.

Sluiten