Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Syrië zijn bloeiende gemeente en kwam daar juist tot die gemeente wederom een bevel, dat haar tot moedergemeente voor de Christenen uit de heidenen maakte, het bevel: ') „zondert Mij Barnabas en Saulus af tot het werk, waartoe Ik ze geroepen heb", en dat werk was de Zending onder de heidenen.

Zoo is dan de bedoeling des Heeren: begint te Jeruzalem, begint bij uw eigen vaderland, maar laat tegelijker tijd uw oog verder gaan en weest gereed als Ik u elders heen roep. Dat de Heer daarbij óók een zekere volgorde heeft, is mij klaarblijkelijk bijv. uit de Zendingswerkzaamheid van Paulus. Deze held des Heeren laat zich blijkbaar leiden door den Geest des Heeren. Soms is hij in het onzekere waar hij heen moet; dan is hem geen duidelijk oog op zijn weg gegeven, en als hij dan maar een weg wil inslaan, lezen wij van hem: „de Geest liet het hem niet toe". Hier acht de Heer blijkbaar de volheid des tijds voor het volk, dat Paulus op het oog had, nog niet gekomen. Maar een anderen weg inslaande, ontvangt hij geen verbod des Geestes, waaruit hij afleidt dat hij in de goede richting is, totdat eindelijk in het nachtgezicht te Troas de Heer hem weereen duidelijk bevel geeft. 2)

Merkt op hoe hij gehoorzaamt. Als hij later zich voor meer dan één rechter heeft te verantwoorden en dan spreekt van zijn roeping, dan vernemen wij telkens deze vraag: 3) „ik kon toch aan de hemelsche

') Hand. 13 : 2.

*) Hand. 16 : 6-10.

2) Hand. 26 : 19.

Sluiten