Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat bij de inlandsche Christenen een zeer in het oog vallende meerdere gehechtheid en aansluiting aan het Nederlandsche Gouvernement gevonden wordt".

Het aantal van zulke getuigenissen en stemmen vermeerdert met den dag. Wij komen hierop later nog wel terug, wanneer wij over „de resultaten der Zending" gaan spreken; maar reeds nu kunnen wij het bezwaar beslist afwijzen: dat de Zending ook uit practisch oogpunt geen nut zou hebben en het geld er voor besteed zou weggeworpen zijn.

Wat de menschenlevens betreft, aan de Zending geofferd, daarover behoeven wij ons niet ongerust te maken, wanneer de Zendelingen zelf het als hun grootste eer en vreugde beschouwen zich aan den dienst des Heeren te wijden en, als het moet, ook hun leven daarvoor te geven. I oen aan een Maleier van een der Loyaliteits-eilanden door de parelvisschers van Darnlay in de I orre^traat de gevaren werden voorgehouden aan de Zending op NieuwGuinea verbonden, door hem te zeggen: „Daar zijn alligators, slangen en wat niet al"! riep Topesouit: „Wacht eens, worden er menschen gevonden"? „O ja," zeiden ze, „maar het zijn zulke wilden, dat gij er niet aan behoeft te denken om onder hen te gaan wonen". „Genoeg", hernam Topeso, „overal waar menschen wonen, zijn de zendelingen verplicht heen te gaan". ')

Den held, die valt voor zijn vaderland — den ziekenverpleger, die de doodende krankheid zelf opdoet bij het ziekbed — den man der wetenschap, die

') Nederl. Zendingstijdschr. dl. 1, 10.

Sluiten