Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de hoogte tracht te zijn van wat er omgaat onder zijn volk en in de wereld en die in alles een werkzaam aandeel wil nemen wat tot verhooging van het zedelijk peil des volks dienen kan? Ieder zal zeggen: de eerste is een onschadelijk burger, maar de laatste is een goed burger, die zijn roeping voelt.

Welnu zoo kan ik ook vragen: is hij een goed Christen, die voor zich zelf geniet van 's Heeren gaven, den troost van zijn Woord, de gedachte zijner nabijheid en die alleen aan wat zoo vlak voor hem komt iets laat merken van zijn Christelijke liefde, zonder verder nota te nemen van den grooten strijd, die het rijk des lichts tegen het rijk der duisternis, Christus tegen Satan heeft te strijden en nog veel minder zich in dien strijd te begeven? Of is hij het, die bedenkt: de aarde moet des Heeren zijn en al wat er op is; mijn tijd, mijn geld, mijn kracht behoort Hem in de eerste plaats toe; geen Christelijke zaak mag mij onverschillig zijn; ik geniet de zegeningen der Rijksburgers, nu rusten ook de verplichtingen der Rijksburgers op mij ? Ook hier zal ieder zeggen: de eerste is een onschadelijk Rijksburger, maar de laatste is een goed burger, die zijn roeping voelt.

En nu meen ik, dat evenals in het maatschappelijke leven hier en overal de sociale vraagstukken aan de orde zijn, waarvan ieder goed burger kennis moet nemen, waarover hij zijn oordeel moet laten gaan, tot wier oplossing hij het een of ander, veel of weinig moet bijdragen, zoo in het Christelijk leven de Zendingszaak nu meer dan ooit vroeger aan de

Sluiten