Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling de spade in den harden grond heeft gestoken. De verhouding is dan ook opperbest. Natuurlijk dat Rome daarop weer een uitzondering maakt hetgeen o. a. uit het volgende staaltje van broederlijken zin moge blijken.

Welke ongehoorde behandeling de Roomsche zendelingen en hunne aanhangers zich veroorloven tegen de Evangelische zendelingen en hunne gemeenteleden, daarover brengt de „Oost-Aziatische Lloyd", de invloedrijkste courant in Oost-Azië, het volgende bericht, dat men eenvoudig niet gelooven zou, als het niet uit deze vertrouwbare bron kwam: Zaterdag den 29 Juli begaf zich de in Toengkoen gevestigde Rijnsche zendeling Zahn naar Pakkoen een buitenstation van Toengkoen, omdat hij gehoord had dat het dorp door een rooverbende, onder leiding van den Franschen priester, pater Julien, geplunderd was geworden. Het was bijzonder gemunt geweest op het leven en den eigendom van de Protestantsche Chineezen en doop-candidaten. Zahn, wien deze zaak ongeloofelijk toescheen, begaf zich terstond op weg, begeleid door een evangelist. In Pakkoeng aangekomen zag hij zich spoedig door een gewapende bende van wel 20 man, omringd. Hij werd op den grond geworpen, geslagen, van zijne zaken beroofd, waarbij hem de kleeren van het lijf gescheurd werden. Den evangelist, die hem begeleidde, ging het niet beter. Daarop werd Zahn in de Roomsche kapel gesleept en aan handen en voeten gebonden; de hals werd met een zware ijzeren ketting voorzien, en zoo

Sluiten