Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pols voelen. Toen hij verklaarde haar dan geen hulp te kunnen verleenen, liet men een slavin door de reet van een gordijn de tong uitsteken en de hand toereiken, opdat de doctor zijn patiënt dan door dat medium kon onderzoeken. In 1878 schreef nog mevr. Weitbrecht: „alle Indische vrouwen worden in tijden van ziekte ten eenenmale verwaarloosd. Vooroordeel en gewoonte houden alle geneeskundige hulp verre". ')

Voor vrouwelijke artsen is hier dus een rijk arbeidsveld en als het zendeling-artsen zijn ook zonder twijfel een gezegend arbeidsveld.

In onze Koloniën staat het met de medische Zending nog treurig. In 1897 waren er, volgens mededeelingen van den zendeling A. Kruyt te Modjowarno op de 10° Zendingsconferentie, op Java twee, zegge twee zendeling-artsen nl. Dr. Scheurer, die zijn opleiding in Engeland genoot en Dr. Bervoets in 1895 door het Nederl. Zendelingsgenootschap uitgezonden. De laatste staat aan het hoofd van het zendingshospitaal te Modjowarno.

Wij kunnen dus ook hier wel het woord des Heeren toepassen: „de oogst is groot maar de arbeiders zijn weinige; bidt den Heer des oogstes dat Hij arbeiders in zijn oogst uitstoote"!

En hiermee meen ik de voornaamste hulpmiddelen genoemd te hebben, die bij het zendingswerk onzer dagen gebruikt worden.

Tooneelvoorstellingen en reclamemiddelen, die ook onder ons wel aan de orde zijn, worden ook in de

') Nieuwe Handelingen der Apost. pag. 126.

Sluiten