Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets is vergeefs gedaan, wat met blijdschap gedaan is in des Heeren dienst?

Als wij Simon Petrus tot den Heer hooren zeggen : „Meester wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd, wat gewordt ons daarvoor ? zullen wij dan uitroepen: foei Simon, welk een vraag! heb toch uw loon in u zelf, in de gedachte dat uw volgen goed was? of zullen wij hel antwoord ter harte nemen dat de Heer zijn jonger geeft: „Voorwaar Ik zeg u dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer des Menschen Zoon zal zitten op den troon zijner heerlijkheid, ook zitten zult op twaalf tronen en oordeelen de twaalf geslachten Israëls. En zoo wie verlaat huisgezin, of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen, of akkers om mijns naams wil, die zal het honderdvoudig weder ontvangen en het eeuwige leven beërven"?

En eindelijk als wij Paulus hooren zeggen: „Wie spaarzaam zaait, die zal ook spaarzaam oogsten, en wie in zegeningen zaait, die zal ook in zegeningen oogsten" ') zullen wij hem dan toeroepen: niet alzoo Paulus 1 Spreek ons niet van maaien en oogsten, wij willen zaaien alleen om het genot van het zaaien; komt er iets van, dan mogen anderen de vrucht hebben, wij willen daar niets van weten, want dan zou het net wezen of wij het daarom gedaan hadden? of zullen wij, gedachtig aan zijn spreuk, ons daardoor nog meer tot ijver en vrucht op 's Heeren akkerveld laten opwekken?

') 2 Cor. 9 : 6

Sluiten