Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den verrader zou spelen. De plannen moeten dus gewijzigd worden, gewijzigd naar Gods raad. Er moet haastig gehandeld worden. De raad moet zoo spoedig mogelijk bijeengeroepen worden, nog in dezen zelfden nacht. In afwachting dat dan het verhoor onder leiding van Kajafas beginnen kan, zal Annas den gevangene zoolang bij zich houden; allicht ontlokt hij Hem dan het een of ander, dat straks bij het proces kan dienen.

Zoo staat dan de Heer hier wel voor een man van gezag en invloed in Israël, maar toch niet voor zijn eigenlijken rechter. Dat blijkt volkomen, niet alleen uit alles wat hier gesproken en gedaan wordt, maar ook door des Heeren houding, die tegenover Annas een geheel andere is dan tegenover Kajafas. Roept u thans het tafereel voor den geest, in Joh. 18 beschreven, en laten wij het samen beschouwen in het licht van het woord des Heeren,

Mattheus 17 : 22.

„Des Menschen Zoon overgeleverd in de handen der menschen." Ja, zoo is het hier. Aandoenlijk schouwspel, beschamend tooneel! Was Hij dan der menschen vijand? Ja, zooals de waarheid de vijandin is van de leugen, zooals de gerechtigheid de vijandin is van de zonde. Maar neen, zooals Hij met diepe ontferming de menschen gadeslaat in hun ellende, in hun Godverlatenheid, in hun angst en vrees. Neen, zooals Hij toornt om te redden, zaligt om te genezen, spreekt om te behouden, weldoet om zondaren tot zich op te heffen en ze dan te voeren tot den Vader.

Sluiten