Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ware Ik een spotkoning — Ik wil voor u staan met doornen gekroond — Ik wil Mij door u laten kruisigen en dat alles opdat gij erkent dat Ik door

mijn liefde recht heb om uw Koning te zijn.

God lof en dank! dat is Hem gelukt met tienduizenden kinderen der wereld, die, door Hem verwonnen, zalige kinderen Gods zijn geworden; maar andere tien of honderdduizenden hebben gedaan wat Pilatus deed .... zij verwierpen hun Koning en met Hem zijn Rijk en zijn Zaligheid.

„Ik ben uw Koning." Met deze goede belijdenis voor den wereldling afgelegd, staat de Man der smarte ook heden onder ons en daarmee gaat over ons ook het oordeel. Hooren wij de waarheid, die van zonde overtuigt? Voelen wij de liefde, die van genade spreekt? Zien wij de Majesteit in des Menschen Zoon? Erkennen wij zijn recht om ons voor zich zeiven op te eischen? Dan is het thans een heden der genade, waarop God ons bezoekt. Het ga niet ongebruikt voorbij! Een onzer tot nadenken gebracht, gevoerd tot den ingang van de enge poort — een ander inniger dan vroeger aan des Heeren dienst verbonden — een derde zijn houding van vriendelijke onverschilligheid loslatende — een vierde de liefde van Christus voor den zondaar nu voor het eerst recht beseffende — een vijfde zijn bijgeloof loslatende om in Christus alleen het teeken te zien van Gods vaderzorg — een zesde eindelijk begrijpende dat de wereld vergaat met al haren lust, maar dat blijft wie den wil Gods doet — een zevende erkennende

Sluiten