Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naberouw veroorzaken. Maar als wij daarentegen den moed, den goeden moed hebben om Hem aan te zien, diep in de oogen terwijl wij denken:

„O hoofd vol bloed en wonden Met spot en wreeden hoon

Ontluisterd en geschonden Door eenen doornenkroon."

öf

„O godlijk Lam, onschuldig Werdt ge aan het kruis geklonken;

Gij leedt voor mij geduldig

En hebt mij heil geschonken...."

dan zullen wij in die uren den blik van den Zwijger beschouwen als een blik des behouds en zijn zwijgen als een waarschuwing om onze zaligheid niet te verspelen, en wij zullen Hem zegenen, den Zoon, die ook nu ons behoud zocht.

B. en Z.! Laten wij ons het tafereel des lijdens, dat wij heden beschouwden, diep in de ziel inprenten, terwijl wij Jesaja's wonderheerlijke profetie daarbij gedenken, de profetie van het zwijgende Lam. .En God geve dat wij dan blij mogen zijn telkens als wij het hoofd van den Zwijger zien; niet blij zooals Herodes, maar blij zooals de kamerling, die vroolijk zijn weg reisde — omdat hij nu wist van wien Jesaja had gesproken en omdat hij gedoopt was in den dood van dien Christus, die stervend als een Lam de wereld verzoende met haren God!

Sluiten