Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Uit de volgende bladen Zal de lezer, vertrouw ik, ontwaren van hoeveel gewicht de Psychometrie moet zijn bij de studie der Geologie, Astronomie, Anatomie, Phvsiologie, en zelfs der Geschiedenis; verder hoe men de psychometrie in zich ontwikkelen kan; welke aanduiding wij, tot bet aankweeken van deze nieuwe wetenschappelijke tak, in ons zelf kunnen vinden; welk onderscheid er tusschen psychometrie en mediumniteit bestaat, en hoe wij elkander wederkeerig door Lavater's leer der gelaatkunde en van andere lichamelijke uitwendige eigenaardigheden herkennen kunnen.

Men moge over den nog jongen wetenschappelijken tak der psychometrie denken zooals men wil; zooveel is zeker, dat een ontwikkeld psychometrist veel meer grond heeft om zijn gewaarwordingen te vertrouwen dan een zelfs goed geïnspireerd medium. Het gevoel, hetwelk hem een in de hand gehouden voorwerp veroorzaakt, zal den met een goed waarnemings-vermogen begaafden psychometrist nimmer bedriegen. Het gevoel vormt steeds de basis onzer gedachten. Verdrietelijke gewaarwordingen ontstaan uit treurige gedachten, een gevoel van toorn of wrevel bij het bezichtigen, of ook bij het al of niet omgekeerd in de hand houden van een photographie, is een onfeilbaar bewijs, dat dit een eigenschap of karaktertrek is van het origineel, door de photographie voorgesteld. Een gewaarwording van sympathie gedurende eeu toevallige ontmoeting met een heer of dame,

Sluiten