Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trots tot de bloem van hunne aanvoerders rekenen, en dat te meer omdat zij de tegenwoordige periode van het Vegetariaat

ingeleid hebben:

Lord Byron (1788 — 1824) en zijn dichterlijken vriend

Shelley (1792 - 1822).

Het is overbodig, nog een woord te zeggen over de geestelijke beteekenis van den jongen Lord, die, toen hij nauwelijks dertig jaar was, over de geheele beschaafde wereld den roem van zijn dichters-genie deed weerklinken, den meest uitverkoorne, dien het in dit opzicht in de 19de eeuw zoo rijk gezegende Albion heeft voortgebracht. Maar is Byron niet bij uitstek de dichter der „Weltschmerz", der wereldverachting, de tolk van teleurgestelde hoop en razende vertwijfeling? Geven zijne wonderschoone verzen niet een maar al te juist beeld van zijn eigen twijfelzieke natuur ? Nooit is deze man, die zijn leven lang met zich zelf gevochten heeft over de bevrijding van zijn ziel, en die zijne bewonderaars een blik heeft doen slaan in zijn innerlijken tweestrijd, dien hij zoo goed heeft weten weer te geven, tot klaarheid gekomen over de beschouwing van het leven.

En Shelley! Zijne kennis en ontwikkeling, zijn warm gevoel en de adel van zijn taal, zijn hartstochtelijk gevoel, zijn zin voor recht, zijn geestdrift voor het goede en edele, al deze deugden worden overschaduwd door zijn onzeker, twijfelziek karakter, de verwardheid zijner gedachten, zijne troostelooze beschouwing

van wereld en menschen.

Het is geen wonder, dat het onversaagde toetreden van deze beide dichtervrienden het Vegetariaat vele aanhangers bezorgde. De geestdrift van een dichter is altijd aanstekelijk. Het schijnt echter, of de bodem er toen al voor was voorbereid, en daardoor zich bijzonder vruchtbaar toonde. In het begin van de nieuwe eeuw (1801) werd te Londen de eerste Vegetariër s b o n d opgericht, weldra gevolgd door dergelijke bonden in de groote steden van Engeland, als Manchester en Dublin; Engeland is bij uitstek het land van het Vegetariaat gebleven — eene natuurlijke reactie tegen de overschat-

Sluiten