Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t i n g van de waarde eener v 1 e e s c h voeding, die nergens zoo groot geweest is, als juist bij het Britsche volk. Het is een menschelijke eigenschap, van het eene uiterste in het andere te vervallen, of kwaad met erger te willen verdrijven. Even eenzijdig als de biefstukvereering in Engeland bloeide, waar de vleeschpotten veel meer thuis hoorden dan in Egypte, was ook de sterke reactie, die men daartegen door het Vegetariaat in het leven wilde roepen.

Het is opmerkenswaardig, dat het Vegetariaat in den nieuweren tijd vooral bij de Germaansche volksstammen terrein gewonnen heeft. De stamverwante bewoners van Noord-Amerika volgden de Britten terstond, terwijl de beweging in de Romaansche landen tot nu toe zoo goed als niet verbreid is.

ïn ae Vereenigae Staten van Noord-Amerika is het voorbeeld van Benjamin Franklin, den grooten staatsman en geleerde, de stoot geweest voor de vegetarische beweging aan gene zijde van den Oceaan. De pionier van het vegetariaat in Amerika was echter Sylvester Graham, (1794—1851), oorspronkelijk leeraar en prediker, later de leider van het Pennsylvanische matigheidsgenootschap, een man die zijn geheele leven zwak en ziekelijk was, en die, zooals uit zijn ontwikkelingsgang volgt, uit ethische redenen Vegetariër geworden was. Van de zedelijke en geestelijke hoogte, waarop Graham stond, beschouwde hij de vegetarische leefwijze als een voorschrift der hygiëne en der zedelijke reinheid van den mensch.

Nadat hij reeds jaren lang zijne meeningen uiteengezet had in voordrachten, die in de verschillende steden van Noord-Amerika met bijval werden begroet, verscheen er in 1839 een boek van zijn hand: „Lectures of the science of human life"*), dat talrijke drukken en vertalingen in het Engelsch en Duitsch beleefd heeft. De ascetische ethiek zijner grondbegrippen, die door het heele werk heen loopt, komt nog meer aan het licht in andere boeken van Graham, bijv. in zijn werk over de matigheids-orden.

*) Voordrachten over de kennis des menschelijken levens.

Sluiten