Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijke voedsel geeft, dat hen in staat stelt zoo te leven, als de natuur hen geschapen heeft. Het plantaardige voedsel is slechts een deel van de natuurlijke leefwijze; ook alle andere schadelijke invloeden van buiten moeten zooveel mogelijk vermeden worden. De Vegetariër streeft in het algemeen naar den grootst mogelijken eenvoud in alle levensomstandigheden, in woning, slapen, kleeding: hij leidt een geregeld leven, wisselt arbeid en ontspanning, rust en beweging geregeld af; hij vermijdt alle uitspattingen, waartoe men vooral in het moderne leven der groote steden gemakkelijk wordt verleid. Hij onthoudt zich van alcoholische dranken, en van koffie, en verafschuwt het rooken. Hij beproeft de eischen der hygiëne in het practische leven zooveel mogelijk door te voeren en aan alle depraveerende gebruiken te ontkomen.

Welk zedelijk denkend en voelend mensch zou deze opvatting niet gezond en verstandig noemen, waardig om over te denken en na te volgen!

Ik wil dan ook niet ontkennen, dat er in het Vegetariaat, zóó opgevat, een niet te onderschatten beteekenis zou liggen voor de openbare hygiëne, en het algemeen maatschappelijk heil — wat de tegenstanders bijna allen hebben ontkend of over 't hoofd gezien, — daar het zou kunnen dienen tot practisch middel ter verheffing der algemeene moraal, ter verhooging der tevredenheid, ter verkleining van de maatschappelijke misstanden. Dit goede doel zou de middelen heiligenUOngetwijfeld staat menig Vegetariër uit moreel oogpunt hooger dan de middelmaat der moderne cultuurmenschen, / met hun aanhang van onzedelijke zeden en gewoonten; mlfS aan den anderen kant zijn er talrijke voorbeelden, dat vegetarisch leven vereenigbaar is met een onzedelijken levenswandel — een bewijs, hoe weinig de manier van voeden toch eigenlijk met ethiek te maken heeft. Ook in de geschiedenis vinden we geen enkel bewijs, dat het streven der Vegetariërs, dat bijna zoo lang bestaat als de menschheid zelf, in welken tijd ook veredelend op de menschheid gewerkt heeft. De vegetariërs schrijven het uitblijven van deze heilzame gevolgen toe aan het feit, dat deze voedingswijze geen gemeengoed van het volk

Sluiten