Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wassen eener overdadig verfijnde voeding, en in het bijzonder van het onmatig gebruik van vleesch, en in vereeniging hiermede van vele andere schadelijke genietingen en gebruiken. Tegenwoordig behooren er ongeveer 1300 van deze 2000 tot den Duitschen Vegetariërsbond, die hare leden, als een politieke partij of een godsdienstige sekte, merkwaardig onder bedwang heeft. Hoewel de intelligentsten het nooit willen weten, staan ze apart, als een bepaalde godsdienstige gemeente, die weinig betrekking met de buitenwereld heeft, of aanknoopt. Ze hebben hun eigene meeningen over de wereld en de menschen, en maken dikwijls propaganda voor hunne overtuiging in woord en geschrift, met een ijver, een betere zaak waardig. De vastheid hunner ideeën, die de critiek van buitenstaanders onmogelijk maakt, is oorzaak van het merkwaardige feit, dat dikwijls zelfs hoogbegaafde mannen binnen dezen toovercirkel hun zin voor critiek en logica verliezen, en zich zoo vastwerken in hunne vooropgestelde meeningen, dat ze alle dingen ter wereld van hun standpunt van Vegetariër gaan bekijken. Zoo laat het zich verklaren, dat men onder dit kleine hoopken zooveel zonderlingen aantreft. De vegetarische gemeente bestaat uit een eigenaardig samenraapsel van menschen, maar de

N hoofdtypen vindt men toch overal weer terug.

' Vooreerst de zieken. flVlinstens 80 a 90 procent der Vegetariërs zijn het geworden in dagen van ziekte, als verandering van voedingswijze hun het laatste redmiddel scheen ; en minstens 50 % zijn nóg ziek, al zetten ze dit regime ook jaren lang voort, dikwijls zonder te willen toestemmen, dat ze niet volkomen gezond zijn. Want niet alijd uit zich bij hen het ziek-zijn in hevige symptomen, die hen bedlegerig maken, of niet in staat hun dagelijksch werk te doen, maar in latente verschijnselen, die slechts de kundige blik van een ervaren arts herkennen kan. Dan zien zij er mager uit, met slappe huid en bleeke gelaatskleur, zonder frischheid of veerkracht, met niets van die stralende gezondheid, die men toch bij een tamelijk groot aantal willekeurig uitgekozen gewone menschen aantreft. Bij 't zien van de groote meerderheid der Vegetariërs zal de ervaren arts dadelijk zijn

Sluiten