Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enz. enz. j Ik zou mij aan dezelfde fout schuldig maken als zij, wanneer ik het opvallende verschijnsel, dat een groot aantal' hoofdmannen van het Vegetariaat, zooals onlangs weer L o t h a r Vol km ar, jong gestorven zijn, wilde toeschrijven aan hunne voedingswijze! De Vegetariërs moesten eens een statistiek van den levensduur hunner aanhangers maken, die dan natuurlijk eenige tientallen jaren moest voortgezet worden. Daaruit zou dan tegelijkertijd blijken, hoe kort het meerendeel der Vegetariërs hunne zaak trouw blijft. Ik twijfel geen oogenblik, of uit zulk een statistiek zou blijken, dat het vegetariaat het leven evenmin verlengt als gezonder of krachtiger maakt. Als deze statistiek ook zou loopen over de ziekten, die onder de Vegetariërs voorkomen, dan zouden we ook weten, of er niet meer zieken zijn onder de Vegetariërs, dan onder de gewone menschen, vooral lijders aan voedings-stoornissen, bloedarmoede en zenuwziekten. Minder zeldzaam zijn ze in elk geval niet. Als het Vegetariaat de menschen gezonder maakte, dan was dit reeds lang tot het algemeene bewustzijn van de volksmenigte doorgedrongen, en dan zou de geheele wereld vegetarisch leven.

3. We komen nu tot het onderzoek der bewering, dat het vegetarische voedsel het lichaam grootere werkkracht geeft, dan het dierlijke of het gemengde voedsel. De bewijsvoering der Vegetariërs verdeelt zich over waarnemingen aan het dier en aan den mensch. Wat het eerste betreft, wijzen de Vegetariërs altijd met veel nadruk op de bijzondere krachts-ontwikkeling van de plantenetende werk- en lastdieren, die de mensch juist daarom voor zich gebruikt: os en paard, die den mensch bij zijn beroep en cultuurwerk zulke belangrijke diensten bewijzen, omdat ze over veel grootere lichamelijke kracht beschikken dan hij zelf, en den arbeid ook veel langer kunnen volhouden. Wie zal loochenen, dat paard en rund over veel spierkracht beschikken ? Maar deze lichaamskracht is bij deze planteneters (hoewel zij de grootste dieren zijn) nog niet zoo groot als bij andere vleescheters. Terwijl de eerste niet in staat zijn een gewicht te dragen dat zwaarder is dan zij

Sluiten