Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich niet in deze richting ontwikkeld heeft, en is daarom de edelste sport gebleven. Ook de bij ons helaas zoo weinig in zwang zijnde gymnastiek is uit den aard der zaak van een zoodanige ontaarding vrij gebleven. Zoowel op het gebied der eigenlijke lichaamsoefeningen, als op dat der moderne sport, hebben carnivoren, en personen met gemengde voeding den zegepalm behaald. Overeenkomend met het geringe aantal Vegetariërs, hoort men ook maar zelden van een, die in een wedstrijd overwonnen heeft. Alleen op èèn gebied s c h ij n e n de Vegetariërs beter te zijn: in wedstrijden in het loopen over lange afstanden. Toch vindt men in de sportkroniek vele voorbeelden, hoe ook vleescheters hierin uitgeblonken en dikwijls de overwinning behaald hebben. Dit nader te bewijzen is hier van geen groot belang. Hoewel de Vegetariërs meenen, dat zij op sportgebied boven alle anderen uitblinken, kunnen w ij alleen tot deze conclusie komen: bij de plantaardige voeding kan de mensch ook groote lichamelijke kracht ontwikkelen, en op sportgebied uitblinken. Het vegetarisch diëet schijnt dus in dit opzicht van even veel waarde, als de vleeschvoeding. Maar de Vegetariërs gaan zelf meestal verder: zij bazuinen gewoonlijk hunne roemrijke overwinningen op sportgebied over de geheele wèreld uit, leiden hieruit niet alleen de waarde, maar ook het overwicht der vegetarische op alle andere voedingswijzen af, en meenen dat dit voor iedereen glashelder is. Ze geven als verklaring meestal den voor leeken zoo mooi klinkenden uitleg, dat de vleescheters wel in staat zijn op een gegeven oogenblik terstond veel kracht te ontwikkelen, maar dat de Vegetariërs de taaiheid, die noodig is voor zulke langdurige krachtsinspanning, aan hunne plantaardige voeding ontleenen.

Ofschoon het geen bewezen feit is, dat de Vegetariers op dit speciale gebied in doorsnede en in het algemeen meer vermogen dan alle anderen, zullen we dit echter nu eens voor een oogenblik aannemen. De kritische waarnemer en kenner van hunne

Sluiten