Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX. Ethica.

Hier ist des Pudels Kern!

Hoe levendig de Vegetariërs er zich ook tegen verzetten, hoe veel moeite zij zich gegeven hebben, hunne leer vóór alles op een wetenschappelijke basis te grondvesten, het hoofdmotief van het Vegetariaat, de ziel ervan is en b 1 ij f t toch het ethische motief. Dat niet alle Vegetariërs dit willen toestemmen, is een bewijs voor de zwakte hunner positie. Als bij een discussie geen ander motief meer stand houdt, als zij uit de eene sterkte na de andere moeten retireeren, dan beroepen zij zich ten slotte altijd op het motief der ethische waarde van het Vegetariaat. Dit is een stevig bolwerk, waarop alle aanvallen afstuiten. Want over het begrip zedelijkheid bestaan geen vast-staande meeningen. De ethische motiveering van het Vegetariaat wordt vooral door hen gebezigd, die het overige bewijsmaterieel niet kunnen verdedigen. Onbeschaafden Vegetariërs, of geestelijk minderwaardigen, die meer met het gevoel oordeelen dan met het verstand, ligt dit argument dan ook in den mond bestorven. De ethische motiveering wordt bij hen niets anders dan schermen met gevoel.

De grondvesting van het Vegetariaat op ethische overwegingen bestaat even lang, als de leer zelf; het is ongetwijfeld h e t oorspronkelijkste motief van de geheele leer! Want wij hebben uit het geschiedkundig overzicht in het begin van dit boek, gezien, dat het Vegetariaat in de oudheid altijd uit ascetisch-godsdienstig-philosophische beschouwingen ontstaan is; en ook tegenwoordig wordt door T o 1 s t o ï de plantaardige voeding gepredikt, als een gebod der onthouding en der kastijding.

Sluiten