Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i n g e n g e m e e n; en hiermede zijn zij beperkt tot een kleinen kring van bescheiden menschen, die voor zich zelf kunnen en willen werken, en de mogelijkheid schijnt door deze a 11 ij d aanwezige fout uitgesloten, dat eene vegetarische gemeenschap zich ooit ver zal uitbreiden, laat staan aanleiding zal geven tot het vormen van een maatschappij op deze oasis.

De groote menigte der Vegetariërs heeft dit ook ingezien en houdt zich daarom op een afstand. Menigeen beschouwt zulke ondernemingen als gevaarlijke proeven, die door hun gering succes of totale mislukking de zaak in een kwaden reuk brengen, en afbreuk doen aan het vertrouwen in het Vegetariaat. Hierdoor wordt het begrijpelijk, dat in den laatsten tijd, juist naar aanleiding van het verslag over de waarde der kolonie „Eden", de Vegetariërs weer scherp in twee partijen verdeeld zijn. De jeugdige heethoofden, die met behulp van het Vegetariaat de geheele wereld meenen te kunnen hervormen, gaan toch onder in de groote massa der Vegetariërs van de oude school die volkomen overtuigd zijn van het feit, dat de groote volksmassa's toch nooit oog zullen hebben voor de groote staathuishoudkundige waarde van het Vegetariaat.

p"V"°nr Z00V" he' VeSe,ar'aat meer is dan een voedingsvraagstuk, en hoogere levensbeschouwing, eene positieve leefwijze wil zijn is het

rgmS!Cfh\,n ™orbere,dlng d°<>r mid<lel van critiek en wetenschap - en de meeste Vegetariers zijn er nog geenszins van doordrongen, dat het moeilijke werk der practische invoering hun nog te wachten staat."

Het Vegetariaat zal inderdaad wel alt ij deen verkeerd begrepen voedingsvraagstuk b] ij ven zoolang het niet in staat zal zijn, de mogelijkheid zijner algemeene invoering te bewijzen. Daar echter tot nu toe elke poging van dien aard mislukt is en volgens bovenstaande theoretische uiteenzettingen ook in de toekomst weinig kans van slagen heeft, komen we ook langs dezen weg tot de conclusie, dat h e t g r o n d b e g i n s el v a n de vegetarische idee onjuist is.

10

Sluiten