Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maken, als het einddoel van het aardsche streven beschouwd wordt. Dit streven is altijd slechts de reactie tegen zedelijke ontaarding aan den eenen kant, overmatige verfijning van alle gewoonten aan den anderen kant, en daarom moet men dit streven ook niet vijandig tegemoet gaan. Men zou het dwaze begrip van de plantaardige voeding best op den koop toe nemen, wanneer het geheele grondbeginsel van de hiermede verbonden leefwijze een gunstigen zedelijken invloed had op de groote volkmassa, en zij, die toch de groote cultuurwerken moet uitvoeren, aldus voor den achteruitgang der zeden van de hoogere klassen bewaard bleef.

Nu kan men vereenvoudiging der gewoonten en gebruiken ook langs vele andere wegen, zonder plantaardige voeding bereiken. Het „Thalysianisme", de kunst om gelukkig te maken, zooals de Vegetariërs somtijds met vergeefelijk optimisme hun streven noemen, wordt ook door duizenden andere menschen beoefend. Alle sociaal-politici en alle wetgevers, alle vorsten en staatslieden, die zich van den ernst van hun ambt bewust zijn, hebben ditzelfde doel. Lassalle en Marx meenden evengoed den steen der wijzen gevonden te hebben, als nu de moderne agrariërs meenen door het verdedigen van hunne belangen het algemeen welzijn te dienen. Vele wegen voeren naar Rome en ook naar een gelukkig en tevreden leven. De weg door middel van het Vegetariaat lijkt echter een der bezwaarlijkste en ongemakkelijkste, en een onnoodig vermoeiende. De Vegetariër lijkt op iemand, die eiken dag een langen, vermoeienden weg heeft af te leggen, maar te voet gaat, in plaats van te rijden. Wanneer hij hiervoor geen geld heeft, zal iedereen het begrijpen. Anders verbruikt hij hiervoor lichaamskracht en lichaamsstof, die hij op andere wijze doelmatiger had kunnen aanwenden. De Vegetariër moet steeds een overmatige hoeveelheid verwarmingsmateriaal mee op reis nemen, om het ongewoon groote stofverbruik aan te vullen. Voor een normaal mensch is deze onredelijke en ondoelmatige voedingswijze eene uitzondering, waarvan hij slechts bij nood of in geval van ziekte gebruik maakt. Een matige voeding gaat

Sluiten