Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige voorlichting te zoeken. Doch het kost moeite genoeg, de uren te vinden die eenigen, van verschillende levensroeping, in vereeniging aan dat doel kunnen besteden. Gelukte het, hun die het der moeite waard achten, elk afzonderlijk een leiddraad te geven, dien zij ter hand namen wanneer het hun meest gelegen kwam, dan verviel een voornaam bezwaar tegen het bevredigen van een wensch, die bij ernstige menschen van een wezenlijke behoefte getuigenis geeft.

Om deze reden vooral is deze Inleiding ter perse gelegd. Het komt ten onzent te dikwijls voor, dat hij die zich tot wijsgeerige overdenking gedrongen vindt, aanstonds begint met een der beroemde standaardwerken, als Spinoza's Ethica of de Kritik der reinen Vernunft te raadplegen, die voor gansch andere lezers opgesteld en zonder bizondere voorbereiding niet te verstaan zijn, — en dan alras genoodzaakt wordt, die al te inspannende en tijdroovende werkzaamheid op te geven. Veel meer zou hij gebaat zijn door een lectuur die hem den toegang tot zulke klassieken effende, door hem voorloopig, en in voor hem minder ongewone taal, op de wegen die zij betreden te oriënteeren. Al ware het dat hij nieWerder ging dan hij hier gebracht werd, — hij zou althans van eenige hoofdgedachten kennis hebben genomen, die zijn gezichtskring verruimden en hem genazen van gangbare vooroordeelen tegen wijsgeerig denken in het algemeen. Kon hij zich daarmede niet vergenoegen, des te beter; hij zou dan bij zijne volgende lezing

Sluiten