Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van historische en systematische geschriften over wijsbegeerte alvast eenige vingerwijzing medebrengen tot het vormen van een eigen oordeel, waaraan ten slotte toch meer dan aan alle belezenheid gelegen is. En werd de lust tot deze studiën allengs bij meerderen gewekt door hun de eerste stappen minder bezwaarlijk te doen vallen, dan werd mettertijd zelfs de verwachting niet ongerijmd van het opkomen eener zelfstandige school, die zich met de duitsche en engelsche zou durven meten. Want dat het onzen landaard noch aan de noodige scherpzinnigheid, noch aan geduld en ernst ontbreekt, heeft hij op zoo menig ander terrein voldingend bewezen. Alleen beschroomdheid of zelftevredenheid kunnen hem hier een eervolle toekomst doen verzaken. In tijden waarin wij geroepen kunnen zijn niet slechts om partij te kiezen, maar om des noods onze partij te vormen, is het zaak, voor wie een eigen overtuiging verwerven kan, niet te wachten totdat zij hem, zooals hij ze noodig heeft, van elders worde aangevoerd.

Of deze bladen geschikt zijn om aan hun dadelijk oogmerk te voldoen, zal de tijd moeten leeren. Het is hier minder te doen om bewijsvoering dan om het opperen van denkbeelden en aanwijzen van feiten die overweging verdienen; minder om sierlijke dan om eenvoudige en duidelijke voordracht zonder

') Op verzoek en door de zorg van den uitgever is het geschrevene oveigebracht in de spelling van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.

Sluiten