Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ware dit inderdaad uitgemaakt, dan bleek, in liet kort gezegd, alle weten ons ontzegd, en hetgeen daarvoor doorging, niets anders dan geloof te zijn. Iets anders ware liet echter ook dan nog, daarin gewillig te berusten, iets anders, het geloof zoo dicht mogelijk tot kennis te doen naderen door op te zoeken zooveel er van goede reden voor te vinden is, en aan de persoonlijke neiging die haar gewicht daarnaast in de schaal legt, zoo weinig als het kan over te laten. Dan zoover heeft men het niet gebracht, dat wij dit als eindvonnis mogen aannemen. De grenzen die wij met onze wetenschap telkens bereikt hebben, laten zich des noods aanwijzen, zoomede de gezichtseinder die zich van daar gezien vertoont; doch wat dan nog verder ligt, is tot heden volstrekt onbekend, en elke gissing daaromtrent even goed of evenmin te verdedigen als te bestrijden. Er rest ons niets anders dan met volharding en overleg de voorposten van ons ontdekkingsleger vooruit te zetten, te beproeven hoever wij het in iederen tijd vermogen^ te brengen, en de beslissing in het algemeen omtrent s menschen vermogen of onvermogen over te laten aan een geslacht dat al hetgeen daarbij in aanmerking komen zou, volledig overziet.

!>de Hoofdstuk: Dienstbare wijsbegeerte.

Ontmoediging of onbepaaldheid van gedachten ten opzichte van het eigenlijke werk der wijsbegeerte heeft er niet zelden toe geleid, voor hetgeen op haar terrein verricht wordt, een ander doel dan het hare te zoeken.

Het licht dat de wetenschappen voor de praktijk in den ruimsten zin ontsteken, hebben zij aan de goede regeling van haren arbeid te danken; en door haar alle in verband met de wijsbegeerte samen te vatten, wordt die regeling

Sluiten