Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overal: beijveren wij ons, zonder eenige bijgedachte, om te leeren kennen hetgeen is, dan komen wij niet alleen op het spoor van middelen om werkelijke bezwaren te overwinnen, maar ook van andere 0111 ingebeelde bezwaren op zijde te zetten; en alwat daar verder toe dienen kan, moet toch op grond van ons beste weten worden beoordeeld voordat wij het met een gerust geweten in het werk kunnen stellen.

Daar zijn nog anderen, in menig opzicht hoog ontwikkeld, die het dringende van den eisch der alles omvattende wijsbegeerte in zichzelven niet recht gevoelen, en toch te veel hart voor haar hebben om ze gaarne te missen. De bijkomende uitwerking van elke theorie van beteekenis op alwie het vernuftig bedachte en hartverheffende op prijs stelt, komt hun voor datgene te kunnen zijn waarin zij hare eigenlijke reden van bestaan vindt; en terwijl zij voor hunne bizondere wetenschappen het wetenschappelijke gezichtspunt behouden, zouden zij de wijsbegeerte willen maken tot een mededingster in wetenschappelijken vorm van de dichtkunst, wie het niet om waarheid maar om schoonheid te doen is. John Tyndall ') belooft haar, zoo zij zich dat getróóst, de meest welwillende bejegening. „De wereld zal niet zoo spoedig afstand doen van haar erfdeel aan dichterlijk gevoel, en de metaphysica" (d. i. de philosophie die de grondtrekken van de theorie der wereld wil vaststellen) „zal haar welkom blijven mits zij hare aanspraak op wetenschappelijke ontdekking loslaat, en erin toestemt, als een soort van poëzie te worden aangemerkt." En vroeger nog werd zij door wijlen Fr. Alb.

') Presidcntial address, Birmhgham and Midland Institute, Oct. 1, 1877; z'e Fortnightly Review, Nov. 1, p. 608.

Sluiten