Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

biedt tegen liet aannemen van hoedanigheden; en het niets waaruit geschapen wordt, als een beginsel van zijn zonder eenige ze.fstandige positie tegenover het scheppende wezen.

liet taalgebruik, waarbij op nauwkeurige uitdrukking van het ontwikkelde denken niet gerekend is, doet wel eens den schijn van negative begrippen ontstaan doordien het een teeken van ontkenning, alleen toepasselijk op de thesis die in het geheel van den volzin ligt, aan een der woorden van dien volzin vasthecht. „Niemand heeft den Noordpool bereikt beteekent: „het is niet waar dat iemand (versta wien ge wilt) dien bereikt heeft". „Geen dier kan leven zonder voedsel" beduidt: „het is niet waar, dat eenig dier (hoe dan ook bepaald) daartoe in staat is". Men herinnert zich het woordenspel in de Odyssee, waar de held zich Niemand heelt genoemd, en de cykloop zich te vergeefs beklaagt, dat „niemand hein zijn oog heeft uitgestoken", omdat hij volgens de gangbare wijze van spreken verstaan wordt.

<5de Hoofdstuk: Waarheid van begrippen.

Met uitzondering van de fictive begrippen, om niet eens te spreken van door de taal ons voorgespiegelde schijnbare begrippen, zijn dus begrippen welbepaalde denkbeelden, waarin eenig voorwerp als (waar en wanneer dan ook) bestaande wordt gesteld. Wij beschouwen ze als waar in twee gevallen, en daarom niet altijd met hetzelfde vertrouwen op onze eigene waardeering. Vooreerst dan wanneer het gestelde voorwerp zich in de ervaring voordoet (z. a. wit, paard, werkwoord, doodslag); een enkel voorbeeld van zulk een voorwerp volstaat om de thesis in het begrip te bevestigen. Ten tweede, wanneer het onderstellen van dat voorwerp bij voortduring noodig blijkt

Sluiten