Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doen, wanneer ieder de vrijheid neemt van te beoordeelen wat er op het terrein dat hij voor zich gekozen heett, met zijne middelen te doen valt. En dat het beset hiervan, hoe dikwijls ook verduisterd, te zijner tijd op nieuw ontwaakt , daarvoor zorgt de onaantastbare natuur der dingen, die aan zoo menige menschelijke dwaasheid een einde maakt ').

De geschiedenis leert, dat inderdaad ook de wijsbegeerte van den algemeenen vooruitgang der beschaving niet is uitgesloten *). Weliswaar is die vooruitgang hier evenmin als elders een gelijkmatige van geslacht tot geslacht. Gunstige omstandigheden, buitengewone talenten bewerken

1) Terecht verzekert Schiller in de Xe uien:

„Jedcr wandle Fiir sicli, und wisse nichts von dem andern;

„Wandeln nur beide gerad, finden sicli beide gewiss".

•) Als leesboeken over de geschiedenis der wijsbegeerte verdienen aanbeveling vooral Zeller's Grundriss der Geselt, der grtech. Phtlcsophie, Weygoldt's boekjes: Die platen. Philos. en Die Philos. der Stoa, Hauréau Hist. de la phil. scolastique, Falckenberg's Gesch. der neueren Phil. im Grundriss dargestellt, en Windelband'» G.der netter en Phil., waarvan wij liet derde deel nog te wachten hebben. Een uitmuntend studieboek met uitvoerige opgaven van literatuur is Ueberweg's Grundriss der Gesch. der Pliilos. in drie declen, laatstelijk bewerkt door Max Heinze. Het groote standaardwerk van Zeiler, Dn Philosophie der Griechen, is nog door geene behandeling van latere tijdperken (ook niet door Kuno Fischer's zes declen over de nieuwere wijsbegeerte) geëvenaard. Voorts hebben wij sedert 1887 het degelijke Archiv fiir Gcschichte der Philosophie onder redactie van Ludwig Stein. Het beste dat buiten Ouitschland over dit vak geschreven is, bestaat in monographiën. Zoo b.v. Borelius, Blicke auf den gegen weinigen Standpunkt der Philos. in Deutschland u. Frankretch (_un het Zweedsch), Berlin 1886, en Höffding, Einleitung in die engltscne Philosophie unserer Zeit (uit het Deensch), Leipzig1889. De nieuwste wijsgeerige literatuur wordt bijgehouden in de tijdschritten tn , Revue philosophique, Zeitschrift fiir Philosophie und philos. Kruik, Philosophische Monatshefte, Vierteljahrssclirift fiir wissenschaftliche Philosophie.

Sluiten