Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder zijne overtuiging te verloochenen. Elke maatschappelijke deugd die hem wordt toegekend, neemt iets weg van de vooroordeelen waarmede een bestaan als het zijne in deze wereld steeds te kampen heeft. In het eind zouden zijne eerlijke tegenstanders zeiven gaan twijfelen aan de onfeilbaarheid hunner eigene meer bekrompen levensopvatting. Inmiddels mag hij zich overtuigd houden, dat echte philosophie, hoe dikwijls ook miskend en gedwongen zich in de binnenkameren van enkelen terug te trekken, het welzijn behartigt ook van dezulken die niet beseffen wat hun dient. Hare stelsels worden gebouwd en afgebroken; zij.zelve wordt herboren in elk opkomend geslacht, en herstelt, deels in een studie op zichzelve die haren naam voert, deels als bezielend element in elke wetenschappelijke nasporing, het vervallene in telkens minder onvolmaakte gedaante. En al mocht zij daarin niet naar verwachting slagen, en vordert haar werk niet zonder belemmering en strijd van stap tot stap, — zij wordt niet moede, zoolang de mensch in wezen blijft, hem te wijzen op het ideaal, dat hij met al zijne veelvuldig verdeelde verstandelijke werkzaamheid tracht te verwezenlijken. Hare toekomst weliswaar ligt met die van ons allen in hooger hand.

einde.

Sluiten