Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iste Vrouwe van Kortenhoef,

Van Catharina is weinig bekend. Haar portret berust bij Baron Heereman van Zuijdwijk op het kasteel Surenburg bij Rheine. Reeds in 1717 schonk zij de Heerlijkheid aan het St. Pietersgasthuis te Amsterdam. Zijne regenten waren de

VIIde Heeren van Kortenhoef,

die aldus in een brief verwelkomd werden door den »substituut-coster ende schoolmeester tot Kortenhoef":

Hoogh Agtbare Heeren mijne hooghgenegen Patroonèn, Regenten van S. Pietersgasthuis ende ambachtsheeren van Kortenhoef 1

Mijnen onderdanigen plicht herinnert mij UEd. gehoorsaemsten knegt, met schuldigen respect en ootmoedighsten eerbied U als mijn door de Voorsienigheyt Gods gewordene nieuwe Ambagtsheeren te komen gratileeren, wenschend uijt grond der zielen dat den Alderhoogsten genadelijk gelieve Uwe Achtbaarheden te zegenen en te vervullen soowel met wijsheyd en genade als met Liefde en Barmhertigheydt, om onder Gods heylighe Besturinge over UEd. onderdanen tot Cortenhoef soo een heylsaam regiment te voeren, dat Liefde en Vrede mag onderhouden, dat Gods kerk behulpsame hand geboden en bij UEd. de ware vrught der Geregtigheyd bewaerd worde en gelijk ik niet en twijfelen of God in den Hemel sal onse kerkelijke gebeden genadiglijk verhooren, alzoo overgeven mij, naast God, aan UEd. dierbare genegentheyt en Protectie, verblijvende nae ootmoedighe groetenisse.

UEd. Hoogh agtbare Heeren mijne hooggenegene Patroonèn, Devote en onderdanighsten dienaar Abraham van Zuylen, subst. coster ende schoolmeester.

Cortenhoef, 28 October 1717. 1)

1) Stadsarch. te Amsterd. S. Pietersgasthuis.

Sluiten