Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ten slotte inzicht ontvangen in het gansche ingewikkelde systeem van het universum en de geheime krachten der natuur leeren beheerschen. Ook in het laatste opzicht staan de adepten hoog boven alle menschen; niet alleen, dat zij gedachten kunnen lezen en uit de verte weten te werken (telenergie), maar zij bezitten ook het vermogen om het een of ander voorwerp in zijne deelen te ontbinden en die deelen later weder tot het oorspronkelijk geheel op te bouwen, waardoor zij b. v. iets door een gesloten deur kunnen laten binnenkomen. Ja,' zij kunnen in zich zelf de ziel scheiden van het lichaam, en met de aldus losgemaakte ziel zich naar een andere plaats begeven, terwijl het lichaam op dezelfde plaats blijft vertoeven.

Nadat de leertijd der zeven jaren — dit getal speelt groote rol in het stelsel der theosofen — verstreken was, stichtte Mad. Blavatsky in 1870 te Kaïro een spiritistisch genootschap. Van daar vertrok zij naar New-York, waar zij samen met Henry Olcott in 1875 de Theosophical Society oprichtte, wier hoofdkwartier later verlegd werd naar Adyar, een voorstad van Madras, waar Olcott nog altijd werkzaam is als President van het groote Genootschap, dat in verschillende landen zijne afdeelingen, op hare beurt weder onderverdeeld in loges en centra, bezit. Van 1875 nu dagteekent de groote roem van Mad. Blavatsky; een roem, die niet weinig nog verhoogd werd door haar in

MYSTIEK. 2

Sluiten