Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sophie", zoo schrijft Annie Besant, «maakt er aanspraak op die geheime wetenschap, dat groote leerstelsel te zijn, en zij beweert, dat die kostbare erfenis, verrijkt met de uitkomsten der onderzoekingen van vele geslachten van zieners en wijzen, onwederlegbaar bewezen door tallooze proeven, heden even als van ouds in handen is van een machtige broederschap, wier leden, die Adepten, Arhats, Meesters, Mahatma's genoemd worden, levende menschen zijn, wier geestelijke ontwikkeling evenwel op een hoogeren trap staat, dan die der menschheid in het algemeen. Steeds met een volmaakt onbaatzuchtige toewijding ten nutte van het ras arbeidende, beschouwen deze Broeders de groote macht, die zij verkregen hebben, slechts als een bruikleen om het algemeen welzijn te bevorderen, zonder eenige erkenning van hunne verdiensten te verlangen, daar zij boven alle persoonlijke wenschen verheven zijn." Is het wonder, dat haar taal, waar zij spreekt over deze Meesters, tot de hoogte van een hymne wordt opgevoerd? »De Broederschap der witte Loge", zoo roept zij in haar «Ancient Wisdom" uit, »de Hierarchie der Adepten waakt over de evolutie der menschheid; Zij hebben de groote waarheden onverlet bewaard en herhalen haar van tijd tot tijd voor de ooren der menschen. Uit andere werelden en vroegere menschelijke geslachtenreeksen kwamen Zij om onze wereld te helpen, zelf geëvolveerd door gelijk

Sluiten