Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vibreerend naar boven en beneden, wanneer zij wordt aangeraakt door den zich in het midden bevindenden geest des menschen. De magische wil, door bepaalde oefening gehard, dwingt de kosmische intelligentiën in verkeer te treden met het transscendentale subject van den mensch. Op deze wijze worden werken en lijden uit de verte {telenergie en telepathie) evenzoo als helderziendheid (clairvoyance, second sight) verklaard, terwijl weder hoog gewicht wordt toegekend aan de oude theorie der Neoplatonische wijsgeeren omtrent de sympathie van alle dingen en krachten in het gansch heelal.

Dragen nu al deze beschouwingen een min of meer phantastisch karakter, zoodat de wetenschappelijke stempel geheel ontbreekt, het mag niet verzwegen worden, dat voornamelijk twee geleerden, Von Hellenbach en du Prei, met grooten ernst hebben getracht ze op te nemen in de wijsbegeerte van den tegenwoordigen tijd, en ze daartoe hebben verwerkt tot een eigenaardig stelsel, dat alle aandacht verdient.

Lazar von Hellenbach (1827—1887), die zijn uitgangspunt vond in de verschijnselen van het Amerikaansch spiritisme, verklaarde, dat een organisme slechts een episode is in een geschiedenis, slechts een voorbijgaande toestand der ziel, welke zelf een metaorganisme moet heeten. Onze per-

Sluiten