Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soonlijkheid, ons ik, is niet meer dan een persona, een masker, en ons empirisch bestaan verhoudt zich tot het waarachtig leven, als het droomen tot den wakenden toestand. De mensch is dan ook slechts de vluchtige verschijningsvorm van een wezen, dat een schakel vormt in een lange keten van ontwikkeling, en op de treden van zijn empirisch bestaan dringt hij steeds verder door tot hoogere vormen van zijn waarachtig zelf. Wat wij ziel noemen, is een transscendentaal organisme van fijnere stof, tot welker verklaring de vierde dimensie, door Zöllner en zijn metageometrie in eere gebracht, dienst kan doen. Deze vierde dimensie toch, waardoor het den geesten mogelijk is om door te dringen in lichamen van slechts drie afmetingen — Hellenbach gebruikt het beeld eener ommuurde, niet overdekte, ruimte, die wel een beletsel is voor het paard, maar niet voor den vogel —, verklaart allerlei verschijnselen op het gebied van de openbaringen der geesten, mits slechts eerst haar bestaan worde toegegeven.

Carl du Prei (geb. 1839) grondt zijn stelsel voornamelijk op het somnambulisme, en vat het occultisme op als een transscendentaal Darwinisme, dat hij trouwens reeds bij Kant meent ontdekt te hebben. Hij is de eigenlijke wijsgeer der spiritisten, zooais o. a. blijkt uit zijn in 1885 verschenen Philosophie der Mystik. Gelijk de zon en de sterren naast elkander bestaan, maar de laatste eerst

Sluiten