Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoonen met hetgeen ons omtrent het beruchte heksenwezen der middeleeuwen is overgeleverd. Zoo stelt de sympathie van beeltenis en afgebeelde den toovenaar in staat tot zijn »envoütement , waarbij hij zijn beeldje de slagen en stooten toebrengt, die den vervolgde moeten treffen; zoo houdt de getrokken tooverkring alle vijandige macht buiten gesloten, en wordt van zonderlinge séances verhaald, welke demonische werkingen te voorschijn roepen. Dat ook de nieuwste theorieën dienst moeten doen ter verklaring der magische verschijnselen, kan ons geenszins verwonderen; wat is natuurlijker, dan dat de heksen in haar astraal lichaam den tocht naar den sabbat volbrengen?

Wij gaan niet verder op dit onderwerp in, maar deelen alleen nog mede, dat volgens denzelfden auteur in zijn Petites Religions kapellen der Satanisten te Parijs en Lyon gevonden worden. De geheele beweging sluipt trouwens in het duister voort en heeft daarom een eigenaardige bekoring voor de kinderen van ons geslacht, dat telkens nieuwe prikkels noodig heeft om een belangstelling gaande te houden, welke van de eene ijdelheid en zonde naar de andere fladdert; zoo begrijpen wij het dan ook volkomen, dat Bois het weinig gekende Satanisme kan noemen »régal des curiosités les

plus blasées".

Dit is juist de ellende van al deze verschijningen, dat en bij de Satanisten zelf en ook bij dege-

Sluiten