Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een trek naar mystiek bij velen onzer tijd— genooten, en wel een trek, die zich zoo krachtig openbaart, dat hij bij de kenschetsing van het einde der negentiende eeuw met haar uiterst ingewikkeld karakter niet alleen niet mag vergeten worden, maar zelfs op den voorgrond dient te worden gesteld.

De oude mystieken, zoowel heidenen als Christenen, worden opnieuw bestudeerd; hunne geschriften verlaten in herdrukken of in vertalingen de pers en vinden gretige koopers; menigeen leest Ruysbroeck of wil Plotinus lezen; het mystiek Latijn der vrome middeleeuwsche kerkliederen vindt nieuwe beoefenaars en bewonderaars; men luistert weder naar het woord der Christelijke theosofen. In de prediking wordt vaak het mystiek element van het Christelijk geloofsleven op den voorgrond gesteld. Kortom, een herleving van ziele- en gemoedsleven valt in allerlei, kerkelijke en niet-kerkelijke en anti-kerkelijke kringen waar te nemen; bij sommigen verbonden met occultistisch streven, bij niet weinigen echter daaraan volkomen gespeend. 1).

1) Ruysbroeck en zijn Ornement des ïïoces spirituelles is vooral door Maeterlinck en Hello in wijderen kring bekendgemaakt. Alsteeken des tijds kan gelden, dat van Dr. van Otterloo's dissertatie, aan dezen mysticus gewijd, vóór eenige jaren een tweede druk kon verschijnen. G. Visser promoveerde onlangs te Leiden op Hendrik Mattóe. Eemy de Gourmont schreef een boek over Le Latin mystique; Les poètes de 1'antiphor.aire et la symbolique au moyen &ge, waarvoor

Sluiten