Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld om den eernaam hunner voorgangers te dragen; zij zijn niet geloovig genoeg, ook zonder dat wij daarbij aan kerkelijk geloof denken; zij zijn niet eenvoudig genoeg. Een zekere stemming van hooghartigheid, voortkomend uit dat hoog profetengevoel, dat den algemeenen karaktertrek uitmaakt van alle nieuwere schrijvers, beroemd of niet beroemd, maar allen zich bewust van te hebben gebroken met de routine, valt in al hunne voortbrengselen waar te nemen, ook al prijzen zij herhaaldelijk den deemoed aan en dichten zij lofzangen op de nederigheid. Het besef van een ingewyde te zijn, en het zichzelf opgeworpen hebben als mystagoog, plaatst hen op een voetstuk, hoog boven het peil der gewone menschheid. Wij hebben, ik herhaal het, in de eerste plaats te doen met auteurs, en wel beroemde auteurs, wier werken verschijnen op luxe-papier en in mooie bandjes; zij staan niet op dezelfde lijn als die Thomas a Kempis, wien het zeker meer om de navolging van Christus dan om bewondering voor zichzelf te doen wras, en die daarom dan ook ernst kon maken met zijn leuze: Ama nesciri!; een leuze zoo streng gehandhaafd, dat nog heden ten dage over het auteurschap der Imitatio kan getwist worden.

Dit alles hangt trouwens samen met de geheele beweging der jongeren, en met de tegenwoordige opvatting van literatuur, die alleen om zich zelve, in eigen hoogheerlijke gratie, bestaan zal. Wij wil-

MYSTIEK. 5

Sluiten