Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarbij wij telkens uitdrukkingen ontmoeten, die liggen op de theosophische lijn. Als hoofdzaak kunnen wij vasthouden, dat het innerlijkst deel der ziel, de Ame-Soeur, de Genius, vaak identisch schijnt met het Goddelijke, en een geheel afzonderlijk bestaan leidt, dat met ons lichaam volstrekt niet in aanraking komt. Nog merken wij op, dat ook hier het lijden een groote plaats in het heelal bekleedt, waarbij wij slechts wijzen op deze regels:

in II:

Le ciel lui-même perd sa beauté souveraine Devant 1'immensité de la soulTrance humaine;

en het motto van III:

Pour comprendre la Yie immortelle et divine L'homme doit vivre la Douleur de 1'Univers. De Buddhistische trek is dan ook hier niet te miskennen; lijden en verlossing, mits opgevat in den zin van dezen Oosterschen godsdienstvorm, spelen de grootste rol.

Dezelfde grondgedachten vinden wij terug bij de twee auteurs, op wie vooral onze aandacht moet gevestigd worden, Maurice Maeterlinck, den Fransch schrij venden Vlaming, en onzen landgenoot Frederik van Eeden. Bij beiden willen wij iets langer stilstaan, daar wij door hen de nieuwe mystiek, zooals zij in zekeren zin gemeengoed is geworden, het best leeren kennen.

Maeterlinck heeft het ons gemakkelijk gemaakt,

Sluiten