Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder onze jongeren niet geacht te staan op de hoogste sport der literarische ladder, zoodat de studie van zijne geschriften beschouwd wordt als een inleiding tot de hoogere studie van de eersterang-auteurs, het heeft voor ons het meeste belang juist hem te leeren kennen; immers stellig is hij de zuiverste vertegenwoordiger der nieuwe mystiek, en komt de wijsgeerige grondslag zijner geschriften duidelijk te voorschijn. Uit zijne talrijke werken kiezen wij er vier, die wij nader in oogenschouw willen nemen; twee prozaboeken, De Kleine Johannes, waardoor de auteur in den wijdsten kring bekend is, zelfs in het buitenland, door middel van vertalingen, en het grootere werk, dat geldt als een vervolg op het eerste. Johannes Viator, het Boek van de Liefde; twee gedichten, Ellen, een Lied van de Smart en Het Lied van Schijn en Wezen.

Het valt ons hier niet zoo gemakkelijk als bij Maeterlinck om het systeem, dat aan alles ten grondslag ligt, te beschrijven, daar de auteur ons niet zelf de theorie zijner mystiek heeft gegeven; aan de andere zijde echter zijn zijne werken van wijsgeerigen aard, zoodat op menige bladzijde die theorie voor het grijpen ligt. Overigens, en dit hangt natuurlijk met den inhoud samen, vraagt deze lectuur soms niet weinig inspanning van den lezer. Laat zich het sprookje van den Kleinen Johannes, dat wij niet als een sprookje mogen be-

Sluiten