Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vastgesteld, dat de wetenschap hare grenzen heeft, welke zij niet vermag te overschrijden, dan krijgt, wat buiten die grenzen ligt, des te meer belang voor den mensch; nieuwsgierigheid en vrees gaan hier met elkander gepaard, en doen hem telkens de hand uitsteken naar het verbodene. De drama's van Maeterlinck en niet minder die van Ibsen kweeken dit gevoel in hooge mate, en de openbaringen van theosophie en spiritisme bieden telkens nieuw voedsel aan deze begeerte.

Het is merkwaardig, dat het Noorden zooveel invloed heeft geoefend op het ontstaan der mystische richting. De Scandinavische literatuur, afbeeldend het klimaat van dit land met zijn onherbergzame rotsnatuur, zijne kille nevels, zijn ruwe verhevenheid, heeft overal weerklank gevonden bij de kinderen van het warme Zuiden. De herleving in Frankrijk staat in nauw verband met de inkomst van den Russischen roman, en het socialislisch evangelie van Tolstoï met zijn prediking der weerlooze liefde vindt in de oude staten der beschaving allerwegen bewonderaars. Rusland trouwens begint meer en meer beschouwd te worden als het volk des harten, van waar bezieling moet uitgaan over de Westersche volkeren van het koel verstand. De Vredesboodschap van den tegenwoordigen Czaar droeg er het hare toe bij om deze beschouwing te vestigen, maar in het groote land der steppen heeft de mystiek toch altijd een vrucht-

Sluiten