Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buiten schot te blijven. Als zij bepaalde aanslagen pleegden, zooals in Rusland, of met dynamiet werkten zooals in Frankrijk dan kon de justitie ze natuurlijk bereiken. Maar dank zij onze \rije staatsvormen, kan een klein hoopje warhoofden en maatschappelijke avonturiers, die hopen eenmaal in troebel water te kunnen visschen, ons arm volk vergiftigen met hun schandelijke theorieën, ondermijnen allen eerbied voor gezag en moraliteit en wij staan daar machteloos tegenover."

„Maar dan deugen onze vrije staatsvormen niet," zeide Barthold beslist.

» Zeg dat niet te gauw, beste jongen. Ik was in mijn jeugd een dei fanatieken van '48. En al vind ik er thans, naarmate mijn levenservaring rijpt, veel nadeelen aan verbonden, lucht en licht en Vrijheid moeten er toch zijn. Het helpt niets of men dat gespuis opsluit. Bismarck heeft in Duitschland het socialisme niet uitgeroeid door zijn socialisten-wetten uit te vaardigen. Integendeel, het bleef als een hydra aan de edelste deelen der natie knagen. \ oor eiken kop die werd afgeslagen, groeiden er twee in de plaats. Volkomen vrijheid is nog de eenige veiligheidsklep voor al die onreine dampen. Anders hoopen zij zich te veel op en veroorzaken ontploffingen."

Barthold, zooals altijd wanneer hij met zijn vader over een ernstig onderwerp sprak, luisterde met gespannen aandacht. Sedert zijn kinderlijke ontboezemingen en de voor zijn naaste omgeving soms zoo vermakelijke pessimistische uitvallen van voorheen, hadden zijne studiën thans een richting genomen, die zijn natuurlijke neiging om zich in beschouwingen en bespiegelingen te veldiepen eenigermate onderdrukte. Het was voor zijn rusteloos zoekenden geest zelfs een verademing geweest het gebied der exacte wetenschappen te betreden. Hier vond hij een rustpunt, voelde hij zich op den stevigen bodem van het weten. En zijn nieuw ontwaakte hartstocht voor de speciale vakken die zijn voorbereiding vormden tot de polytechnische school, overstemde voor het oogenblik zijn wetensdorst aangaande vraagstukken van meer speculatieven aard. De woelingen van het maatschappelijk leven, zijne soms hoog opgaande golvingen moesten bovendien — in aanmerking genomen de sfeer waarin hij ademde — zijn aandacht grootendeels ontgaan. Organen van eenigszins vooruitstrevende politieke richting werden door Meryan streng geweerd. In zijn huis duldde hij alleen bladen die zijn eigen denkbeelden verkondigden, dagbladen die öf wel zorgvuldig

Sluiten