Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durfteUavallPi0eï!ndT ^ die °P Ujken aast' omdat h« niet mef heben it bu Vf'f l P™°L Maar de hyena ka» het toch beleedigend om 'Ln t ?emos' de millioenhoofdige Demos. ' e g-e i ons hoogst menschelijk gevoel, die Demos dien iü

zijn^bestaan wlimoeT^ **ï ^ eV6nmin Schuld aa»

w niets kunTi Z , °"S dUS neerIe^en b« ^tgene waaraan

gewild ifeeft e^ nieT anders.1*' " ^ ^ dat G°d het ZÓ6

eenige stlSn''hJr?" Z,°°n deed Meryan> die al sprekend aan een hetiie °nderte+ekend' snel °Pzien. Barthold scheen strak aan ontroenng ter prooi. Zijn oogen zagen hem nu

Wezen — ik- h 'i k\'^'k' vader • aan een persoonlijk scheppend aldus gewild h ft aan ee" God> die alles wat er geschiedt ping staat ?" ' ^ " besturende Macht buiten zijn schep-

eensklaps ^ Meryan diep trof- H« vermoedde

grondeif 7ipl , .ffeimen strijd in die moeielijk .te door-

eerste onwilr s ,]d dle nog altiJ'd niet opgelost was. En zijn

S-TSr',, he' hem 8IKJet door z«" ™<°ortacl.te woorden die categorische vraag te hebben uitgelokt.

avond te hPh«nffStif V®el0mvattende kwestie om op den laten

iets onrustig h - j met een Shmlach, maar er lag

dan een s nt " W"f TTP h« z«n PaPieren schikte, nu en ttt .,, in een dei laden van zijn bureau wierp en het er

zatTer* tewn bh>kbaar dit alles geheel werktuigelijk doende. Hij nu1 °P jegenS Zyn zoon onwaar te zijn. en toch had hij

dien zoekenden rusteloozen geest zoo gaarne op dit punt met een dogma voor goed vastgeketend.

wiXWSeln^^S: Weten Wat hij 0f niet vaTlïïï- Swoort"1 0nafgeWend aan*». ^"ting

„En zou het er wel veel op aankomen wat men gelooft'

5? SVSdïï" *toch al,öd verborgen-w,t me" «■

hJHMaar u heeft ons toch opgevoed in het geloof aan de waaren 7HnH6Van i1 ,en de Ieer Van Christus ?" zeide Barthold dat 11 T T ^ ZiCh" Het was voor de eerste maal

Utlt Zlin VflnAl' h^rr» fnlnm-n+nl • _ .1

, J ~ ^cuioKiue 111 een sterke verwachting. Nie-

an wist hoeveel het hem kostte op deze wijze zijn intiemste

Sluiten