Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schooljongen behoorlijk verliefd op haar geweest? Ik hoop het toch!"

„Ik herinner me," zeide Barthold, zonder van zijn geplaag notitie te nemen, „dat er bij de Tengels een logeetje uit Limburg was, dat Carla heette en blond was en grooter en ouder dan wij allemaal."

Johan, die blijkbaar weer iets ondeugends wilde zeggen, werd door een smeekenden wenk van zijn moeder tegengehouden. zoodat Barthold verder rust kreeg, terwijl het gesprek over Carla nog eenigen tijd voortduurde. Vervolgens trok Meryan zijn mokkende lieveling naar zich toe en nam haar op zijn knie.

„Vindt mijn Gretchen het zoo heel erg bij vader en moeder te blijven?" vroeg hij, een harer lange blonde vlechten liefkoozend door zijn hand latende glijden.

..Neen, maar ik zou zoo dolgraag naar Brussel zijn gegaan. Marie van Thienen heeft me zóóveel van haar kostschool verteld. Het was er zoo echt schattig en uiig daar waar zij geweest is."

Meryan glimlachte. De verhalen van de bewuste Marie aangaande de uiigheid van kostscholen kon hem juist niet zoo bijzonder gunstig voor Baby's illusiën stemmen. In dit moment rees een gevoel van dankbaarheid in hem op jegens mevrouw Corduroy.

„Maar dan zou je ons toch hebben moeten verlaten, kindje, heb je daar wel aan gedacht?"

„Ja, Va, maar een jaar is zoo gauw om en hoe akelig

zoo'n vervelende juf bij me te krijgen!"

„Een juf! Foei! wat een leelijk burgerlijk woord! Je mag dat nooit meer gebruiken, hoor je! Die „juf" kan er zich misschien op beroemen van hoogere geboorte te zijn dan wij, jonge dame. Freule de Martignel komt hier als logee, als een vriendin, die, hopen wij, zoo goed zal willen zijn zeker oliedom gansje van hare vele kundigheden en talenten een beetje mee te deelen, haar zal leeren mooi Fransch en Engelsch te spreken en, wat haar eigen taal betreft, woordjes als „juf" en „leuk" en „schattig" en „uiig" en meer dergelijke hoogst gedistingeerde termen, voor goed uit haar woordenboek te schrappen. Als zij, zooals moeder zegt, wat nuffig is, des te beter. Zij zal dan juist uitstekend gezelschap voor je zijn."

Barthold stond op, en daar de lunch reeds lang was afgeloopen, ging hij door niemand opgemerkt de kamer uit. Niets van wat zijn vader tegen Baby had gezegd, was hem ontgaan, en nu

Sluiten