Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo maar dat coquette ding heeft iets over zich, waar zelfs

een vrouw op den duur niet tegen bestand is."

„Vindt u haar coquet?" klonk Barthold's vraag.

„ Of ik haar " Meryan lachte hartelijk. „ Het zit haar in

het bloed. Zij is een geboren charmeuse. Heb jij daar nog heelemaal niets van gemerkt?"

Al glimlachend stapte hij op den straatweg in de duisternis voort. Barthold bleek, ondanks zijn onstuimig studentenjaar, toch nog veel van zijn vroegere naïeveteit te hebben behouden, dacht hij. Hoe geheel anders was hij zelf op dien leeftijd geweest! Een meisje als Carla zou hem dadelijk in „lichtelaaie" hebben gezet. De jongelui van tegenwoordig waren bepaald anders georganiseerd dan vroeger! Maar in dit geval was het heel gelukkig, want zoo'n jongensverliefdheid midden in zijn studies zou hem heelemaal van de wijs hebben gebracht. En er kon toch niets van komen. Barthold moest een geheel ander genre van vrouw hebben dan Carla.... ook zou zij te oud voor hem wezen.

Barthold had veiligheidshalve de laatste vraag onbeantwoord gelaten en dadelijk een ander onderwerp ter sprake gebracht.

Dat zijn vader haar coquet noemde, maakte geen bizonderen indruk op hem, want hij dacht er niet aan dat woord in ongunstigen zin op te vatten. Een groote geruststelling schonk het hem te weten, dat zij voor onbepaalden tijd bij hen zou blijven, en te dien opzichte dus geen plotselinge moeielijkheden konden oprijzen.

Begin October gingen de Meryans weder naar Amsterdam, waar weldra een aanvang zou worden gemaakt met de toebereidselen voor Johan's huwelijk, dat zeer vroeg in het voorjaar zou worden voltrokken.

Een der grootste huizen op de Heerengracht werd door Alida's vader gekocht en voor het jonge paar in gereedheid gebracht. En getuige van de bijna vorstelijke weelde waarmede alles werd ingericht, en waarbij vergeleken de Meryans een hoogst eenvoudige levenswijze leidden, getuige van de in haar oogen onschatbare voorrechten, welke dat huwelijk aan Johan verzekerde, kwam Carla er soms toe hem zachter te beoordeelen dan voorheen. Zij, die

Sluiten