Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij sloeg dankbaar de armen om zijn hals en kuste hem. Hooger onderwijs te ontvangen, was altijd een harer liefste illusies geweest.

Sedert de feesten, bij gelegenheid van Johan's huwelijk, was Robert Kant niet meer de gast der Meryans geweest. Zonder het zich voluit te willen bekennen, achtte hij het betei herhaald»; ontmoetingen met de verlooide zijns vriends te vermijden. Het eigenaardig troublante karakter van haar schoonheid, het langzaam opwaarts blikken der kwijnende oogen, de wijze waarop zij met hem omging — dit alles bij elkaar genomen, deed hem meer aan haar denken dan een strikte loyauteit kon gedoogen. En dit stemde hem wrevelig bovendien. Hij die gaarne een volkomen geblaseerdheid ten opzichte van vrouwen aan den dag lei, en inderdaad te scherp ontleedde zichzelf en anderen, om zich nog ooit onverwachts door de eene of andere passie te laten verlassen, kon thans moeielijk ontkennen, dat het hem werkelijk moeite kostte uit zijn herinnering te bannen het zachte lieftallige van haar wezen, haar wonderlijke oogen vol gouden mysteriën, hare verschijning op den avond der voorstelling in hare antieke draperieën. Toch kwam het niet bij hem op deze obsessie vast te stellen als motief voor zijn herhaalde weigeringen, Barthold naar Amsterdam te vergezellen. Daarvoor hechtte hij ei niet genoeg beteekenis aan. Tegenover zijn vriend had hij altoos een voorwendsel gereed. Maar tegen zichzelven redeneerde hij, dat de oude Mervan toch welbeschouwd een onmogelijke doctrinair was, en mevrouw een goedig huisvrouwtje, maar ook niets meei dan dat, en Baby een mooi maar onbeduidend bakvischje zonder eenig pikant element, en Carla een geëngageerd meisje, dat dientengevolge alle charme voor hem miste. Waarom zou hij er dus eigenlijk zoo vaak heengaan? Wel bestond het plan, dat hij in de groote vacantie tegen Augustus eenige weken op Rustoord zou doorbrengen, maar die maand wTas nog ver, en tegen dien tij< zou hij er misschien meer lust in hebben dan thans. Bovendien studeerde hij voor zijn eind-examen, hij was vijfjaren ouder dan Barthold, en het studentenleven, hoe goed hem dit ook beviel, moest nu maar eens 'n einde nemen, vond hij.

Sluiten