Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teerhartig te zijn! In dat stadium van maatschappelijke gevoelloosheid verkeert nog te onzent de vermogende vrouw — de uitzonderingen natuurlijk daargelaten. En dan spreek je van rechten, die ons worden onthouden. Vind je dat die uitstallingspoppen van veeren en linten en bloemen en stoffen op rechten aanspraak kunnen maken?"

„Maar wat zouden zij dan volgens jou kunnen doen om die arme werksters te helpen ?"

„Enquêtes instellen, onderzoeken, openbaar maken al de verborgen gruwelen die dagelijks plaats grijpen, zich in betrekking stellen met die arme onkundige vrouwen, slachtoffers van gewetenlooze werkgevers, ze weerbaar helpen maken door vakbonden in het leven te roepen, door ze te steunen met geld, met intellect, met tijd, met invloed, met organisatie-geest, met alles! Vele beschaafde vrouwen in de niet-vermogende middenklassen verrichten reeds wonderen in die richting, maar hun tijd is beperkt, en zij zijn dus aan zekere grenzen gebonden. Vooral het helpen stichten van vakvereenigingen is een zeer moeielijk omvangrijk werk, alleen ten uitvoer te brengen door hen, die niet zeiven uur aan uur den strijd om het bestaan moeten doormaken. Ook dat heb ik in Londen geleerd. Door al dezen en dergelijken maatschappelijken arbeid, en tevens door het beoefenen van nuttige, de geheele menschheid dienende wetenschappelijke vakken, zouden de vrouwen, of laat ik liever zeggen onze „dames" rechten krijgen, maar ook eerst dan."

Maar daareven beweerde je dat in de arbeidende klasse de vrouwen niet inferieur zijn. Waarom krijgen die dan geen rechten, ook politieke rechten ?" vroeg Marie, die heel opmerkzaam had geluisterd.

Anna zag haar verrast aan.

„ Hoe heerlijk dat je het zoo goed begrijpt!" riep zij, in een plotselingen élan haar een kus gevend. „Je zegt het zoo juist. De vrouwen in de arbeidende klassen behoorden sedert lang alle mogelijke maatschappelijke en politieke rechten te bezitten. Maar dat is nu het ontzettend immoreele van de tegenwoordige sociale verhoudingen. Even als het mannenkiesrecht het eerst aan de bezittende klassen wordt gegund en zich pas heel langzaam uitbreidt tot de lagen der arbeiders, zoo zal het ook met de vrouwen gaan. Eerst de vermogenden dan pas de onvermogenden. Aan een veroveren van rechten voor de arbeidsters is dus vooreerst nog niet te denken, tenzij de bezittende vrouwen den stoot geven en

Sluiten